Mzdy a personalistika

 • mesačné spracovanie miezd pracovníkov
 • výpočet odvodov do poisťovní, výpočet dane z príjmu zo závislej činnosti, výpočet a spracovanie nemocenských dávok, výpočet náhrady mzdy (dovolenka, sviatok, práceneschopnosť prvých 10 dní)
 • vedenie mzdového listu
 • vedenie evidenčného listu dôchodkového zabezpečenia
 • ročné zúčtovanie preddavkov dane zo závislej činnosti
 • vystavovanie zákonom stanovených potvrdení pre pracovníkov
 • výpočet nárokov cestovných náhrad pre každého pracovníka
 • výpočet odvodu do garančného fondu
 • výpočet odvodu úrazového poistenia
 • spracovávanie personálnej agendy, osobných spisov, prijatie a výstup pracovníka a agenda s tým súvisiaca, prihlášky a odhlášky do poisťovní, vystavovanie potvrdení o príjme zo závislej činnosti, zápočet rokov
 • spolupráca so sociálnou poisťovňou, zdravotnými poisťovňami a s daňovým úradom
 • vypracovávanie pracovných zmlúv, dodatkov a dohôd o vykonaní práce, dohôd o brigádnickej práci študentov
 • evidencia dochádzky zamestnancov
 • evidencia náhradného a neplateného voľna a inej formy neprítomnosti
 • odovzdávanie výkazov, prihlášok, odhlášok, prehľadov, hlásení, žiadostí o daňový bonus jednotlivým inštitúciám, aj v elektronickej forme podľa platnej legislatívy
 • vypracovanie štvrťročných prehľadov o zrazených a odvedených preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, hlásení o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti
 • vypracovanie súhlasu s evidenciou osobných údajov zamestnancov
 • doručenie potvrdení do sociálnej poisťovne pri práceneschopnosti
 • vykonanie zrážok zo mzdy (napr. výkon exekúcie, sporenie a ostatné)
 • ročné zúčtovanie preddavkov do zdravotných poisťovní zamestnancov
 • výpočet príplatkov za nadčasy, za odpracované sviatky, za odpracované soboty a nedele, za prácu v noci, za prácu v zdraviu škodlivom prostredí
 • vystavovanie potvrdení o príjme zamestnancov pre bankové subjekty
 • výpočet poskytnutých stravných lístkov, rozúčtovanie 55%, 45%, príspevok zo sociálneho fondu a ich následná zrážka zo mzdy
 • výpočet príspevkov na doplnkové dôchodkové poistenie a príspevkov pre komerčné poisťovne
 • plnenia zo sociálneho fondu zamestnancov