Ostatné služby

 • finančné analýzy, ratingy, podklady pre bankové úvery, finančno-ekonomické poradenstvo
 • spracovanie výkazu Intrastat (zjednodušený),Hlásenie o prijatí tovaru (úplný)
 • spracovanie Záznamu o prevádzke motorového vozidla (Kniha jázd)
 • spracovanie mesačných, štvrťročných a ročných štatistických výkazov
 • spracovanie ročného daňového priznania právnických osôb, poznámok
 • štvrťročné spracovanie podkladov pre ekonomickú analýzu, rozbor
 • spracovanie výkazu cash flow
 • na základe požiadavky klienta vystavujeme ich vyšlé faktúry
 • spracovanie interných smerníc, inventarizácia a ekonomické poradenstvo
 • pre rodinných príslušníkov našich klientov vypracujeme daňové priznania a v prípade potreby ročné zúčtovanie pre zdravotné poisťovne
 • zastupovanie klientov pri kontrole zo strany daňového úrad, sociálnej a zdravotnej poisťovne