Podvojné účtovníctvo

Kompletné spracovanie agendy podvojného účtovníctva zahŕňa:

 • zabezpečujeme ukladanie listín do Zbierky listín OR
 • spracovanie účtovníctva aj spätne
 • vedenie účtovníctva priebežne
 • rekonštrukcia účtovníctva
 • poradenstvo, resp. vypracovanie vnútropodnikovej smernice pre vedenie účtovnej evidencie
 • peňažný denník
 • spracovanie eurovej a valutovej pokladne
 • spracovanie úhrad tuzemských a zahraničných, vnútropodnikové úhrady, úhrady miezd a cestovných náhrad (evidencia jázd, spracovanie služobných ciest tuzemských a zahraničných),úhrady voči poisťovniam a daňovému úradu
 • knihy pohľadávok a záväzkov
 • kniha jázd
 • evidencia hmotného a nehmotného dlhodobého majetku
 • evidencia drobného dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
 • evidencia hmotného a nehmotného dlhodobého majetku
 • výpočet odpisov
 • spracovanie podkladov k DPH pre mesačný, kvartálny a ročný výpočet ročného koeficientu vrátane daňových priznaní DPH
 • súhrnných výkazov – zasielanie elektronicky
 • spracovanie mimoriadnej účtovnej závierky
 • odovzdávanie daňových priznaní DPH, daňových priznaní právnických a fyzických osôb
 • účtovanie podľa číselníka stredísk
 • spracovanie tvorby a čerpania sociálneho fondu
 • vypracovanie prehľadných výsledkov
 • reporty
 • archivácia podkladov po dobu jedného roka bezplatne