Účtovníctvo

 • vedenie analytickej a syntetickej evidencie
 • účtovanie podľa číselníka stredísk
 • evidencia hmotného a nehmotného dlhodobého majetku podľa stredísk
 • mesačné účtovanie daňových a účtovných odpisov
 • evidencia drobného dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
 • evidencia a zaúčtovanie zásob
 • spracovanie tuzemských a zahraničných faktúr
 • spracovanie vnútropodnikových faktúr
 • evidencia DPH a mesačné (štvrťročné) spracovanie výkazu DPH, súhrnných výkazov – zasielanie elektronicky
 • zaúčtovanie miezd, odvodov do fondov, daní, nemocenských dávok, štátnych dávok
 • zaúčtovanie tvorby a čerpania sociálneho fondu
 • zaúčtovanie bankových výpisov, home banking
 • spracovanie úhrad tuzemských a zahraničných, vnútropodnikové úhrady, úhrady miezd a cestovných náhrad (evidencia jázd, spracovanie služobných ciest tuzemských a zahraničných), úhrady voči poisťovniam a daňovému úradu
 • spracovanie účtovníctva eurovej a valutovej pokladne
 • spracovanie úhrad realizovaných bankovou kartou
 • operatívny a finančný leasing
 • komplexná účtovná a daňová závierka
 • odovzdávanie daňových priznaní DPH, daňových priznaní právnických a fyzických osôb
 • jednoduché účtovníctvo